ANBI status

 

ANBI gegevens


Stichting Ceres Kringloopcentrum,
Industrieweg 33, 1422 AH Uithoorn
Telefoon: 0297 - 568 608,
RSIN nummer: 007223511
KvK nummer: 33181588

 

 

Doelstelling van de Stichting

 

a. het bevorderen van een schoner milieu, een duurzame samenleving, het tegengaan van verspilling van grondstoffen en bestrijding van afval.
   
b. herbruikbare goederen worden in onze winkel tegen geringe en eerlijke prijzen verkocht; zo hebben ook huishoudens met lage inkomens een mogelijkheid goederen aan te schaffen.
   
c. stimuleren van hergebruik van goederen en grondstoffen;
   
d. stimuleren en (financieel) ondersteunen van duurzame en maatschappelijke activiteiten, in het bijzonder van inwoners en organisaties van Uithoorn en De Kwakel en Nederland in het algemeen;
   
e. motiveren, begeleiden en scholen van werknemers en vrijwilligers;
kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder het bieden van werkervaringsplaatsen, re-integratieplaatsen, stageplaatsen en dagbestedingsplaatsen;
   
f. het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn met de nadrukkelijke bepaling dat voorgaande zonder enig winstoogmerk is.

 

 

Beleidsplan

 

Ten behoeve van de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen bevorderd door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkel. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers. Al deze afnemers staan op de landelijke VIHB lijst.

 

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt Stichting Ceres Kringloopcentrum mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen, zijn onder andere mensen met een uitkering in de bijstand of via het UWV, mensen met een re-integratie of leer/vraag (b.v. taal-stage). Hiertoe wordt nauw samengewerkt met gemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen. Tevens werkt Stichting Ceres samen met AM match Hoofddorp, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzet. Ten behoeve van de ontwikkeling en scholing van het personeel is jaarlijks een budget voor scholing beschikbaar, welke ook jaarlijks wordt geëvalueerd en, zo nodig, bijgesteld.

 

Het beleid op korte termijn is gericht op het optimaliseren en uitbreiden van bovenstaande activiteiten.

 

 

Bestuur en Directie:

 

Voorzitter: J. Bon, Uithoorn


Secretaris: B. van den Brink, Amstelveen


Penningmeester: W. Hofmans, Naarden

 

Directie: P.H.J.M. van Soelen, Kudelstaart

 

 

Beloningenbeleid:

 

Bestuursleden ontvangen een keer per kwartaal een onkostenvergoeding. Personeel in dienst van Stichting Ceres wordt beloond volgens het handboek arbeidsvoorwaarden voor kringloopbedrijven. Vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding naar rato van het aantal gewerkte uren.

 

 

Balans per 31 december 2019
(in duizend euro's):

 

Vaste activa   331   Eigen vermogen   386
Vorderingen op korte termijn   13   Langlopende schulden   0
Liquide middelen   82   Kortlopende schulden   40
Totaal activa   426   Totaal passiva   426

 

 

Resultatenrekening over het jaar 2019
(in duizend euro's):

 

Netto omzet   479
Lonen en salarissen   253
Sociale lasten   82
Afschrijvingen   20
Overige bedrijfskosten   120
Rente baten   0
Rente lasten   3
Resultaat   1

 

 

Jaarrekening

Klik hier om het pdf bestand van 2018 op te halen.

Klik hier om het pdf bestand van 2019 op te halen.